+31 6 17822860
EAN Codes vanaf €1,95 direct geleverd!

Algemene Voorwaarden - 1 januari 2023 
KB Online

Eenmanszaak KB Online (hierna: Eanseller.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87779323.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper.
6. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Eanseller.nl.
7. Producten: De Producten die door Eanseller.nl worden aangeboden zijn EAN-barcodes.
8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Eanseller.nl.
9. Website: De Website die Eanseller.nl gebruikt is: eanseller.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Eanseller.nl en iedere Overeenkomst tussen Eanseller.nl en een Koper en op elk Product dat door Eanseller.nl wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eanseller.nl aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Eanseller.nl zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Eanseller.nl is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Eanseller.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Eanseller.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Eanseller.nl heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen via de Payment Provider.
2. Een Aanbod kan door Eanseller.nl gedaan worden via de Website.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Eanseller.nl, zal Eanseller.nl de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Eanseller.nl daaraan niet gebonden.
5. Eanseller.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor koper zijnde een Bedrijf. Voor Koper zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van Producten, indien Koper zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Eanseller.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eanseller.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Eanseller.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eanseller.nl zijn verstrekt, heeft Eanseller.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3. Eanseller.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Eanseller.nl is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eanseller.nl bekend was.
4. Koper vrijwaart Eanseller.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 - Levering
1. Levering vindt direct na de betaling van Koper online plaats. Koper krijgt een digitale bevestiging gestuurd met daarin het Product.
2. Indien Eanseller.nl gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levering pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Eanseller.nl ter beschikking heeft gesteld.
3. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle betalingen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eanseller.nl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 - Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 8 - Betaling
1. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Eanseller.nl. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Eanseller.nl een andere betalingstermijn overeenkomen.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Eanseller.nl op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Garantie
1. Eanseller.nl staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
2. Indien het Product niet functioneert dan biedt Eanseller.nl een eenmalige garantie en stuurt Eanseller.nl een nieuw Product toe.

Artikel 10 - Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Eanseller.nl leidt tot aansprakelijkheid van Eanseller.nl jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Eanseller.nl in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
2. Eanseller.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Eanseller.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
4. Eanseller.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
5. Eanseller.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Eanseller.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Eanseller.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Eanseller.nl binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 11 - Overmacht
1. Eanseller.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (i) overheidsmaatregelen, (ii) elektriciteitsstoring, (iii) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (iv) natuurrampen, (v) oorlog en terroristische aanslagen, (vi) overige situaties die naar het oordeel van Eanseller.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Eanseller.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Eanseller.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten
1.Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of (intellectueel) eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven. 

De gegevens en de inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of (intellectueel) eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven. 

EANseller.nl is geen officiële verkoop kanaal/distributeur van EAN- of UPC codes, er is een risico dat sommige codes al in gebruikt zijn. De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk voor de selectie van het product en het daarmee beoogde doel en kan eventueel schade niet verhalen op de verkopende partij zoals beschreven op de algemene voorwaarden. 

EANseller.nl garandeert onder andere niet dat de EANcodes geschikt zijn voor het door afnemer beoogde doel en aanvaardt onder andere niet dat de geleverde EANcodes uniek en geschikt zijn voor het door afnemer beoogde doel. Afnemer doet afstand van en vrijwaart EANseller.nl van alle claims en aanspraken van afnemer en/of derden gerelateerd aan de inkoop en het gebruik van de bij EANseller.nl afgenomen producten. Mocht EANseller.nl in tegenstelling tot voornoemd aansprakelijk zijn voor enige schade, is die schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de vergoeding van directe schade en maximaal tot het totaalbedrag gemoeid met de koop van het betreffende product waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. Vergoeding van indirecte schade waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Afnemer, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Afnemer, is nadrukkelijk uitgesloten. Afnemer biedt EANseller.nl altijd eerst de mogelijkheid om voor vervanging van een betreffend Product zorg te dragen, voordat EANseller.nl tot enige schadevergoeding verplicht is. De gegevens en de inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of (intellectueel) eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven. Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn inclusief BTW. 

EANseller.nl is geen officiële verkoop kanaal/distributeur van EAN- of UPC codes, er is een risico dat sommige codes al in gebruik zijn. De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk en kan eventueel schade niet verhalen op de verkopende partij zoals beschreven op de algemene voorwaarden.


2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Eanseller.nl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eanseller.nl. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Eanseller.nl geleverde zaken, dient Eanseller.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

Artikel 13- Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van de Producten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming van de Producten.

Artikel 14 - Copyright
1. Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven.
2. De gegevens en de inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven.
3. EANseller.nl is geen officiële verkoop kanaal/distributeur van EAN- of UPC codes, er is een risico dat sommige codes al in gebruik zijn.
4. De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk en kan eventueel schade niet verhalen op de verkopende partij zoals beschreven op de algemene voorwaarden.
5. De gegevens en de inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven. Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Eanseller.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Eanseller.nl de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Eanseller.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 - Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Eanseller.nl en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@eanseller.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Eanseller.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Eanseller.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Eanseller.nl en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Eanseller.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Eanseller.nl en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

De Kwakel, 4 januari 2023

Niet goed? Geld terug.

Mocht je binnen 30 dagen merken dat je de EAN codes niet kunt koppelen aan het product, dan krijg je het geld terug!
Erkende EAN Codes voor:
Copyright ©️ 2024 Eanseller.nl
Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven. De gegevens en de inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven.

EANseller.nl is geen officiële verkoop kanaal/distributeur van EAN- of UPC codes, er is een risico dat sommige codes al in gebruik zijn.
De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk en kan eventueel schade niet verhalen op de verkopende partij zoals beschreven op de algemene voorwaarden.  De gegevens en de inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle genoemde merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of eigendom van de betreffende bedrijven en worden alleen gebruikt om het product te beschrijven. Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn inclusief BTW.